සමේ රෝග

/Tag:සමේ රෝග
­

සමේ රෝග Skin Diseases

By |October 20th, 2016|

පැහැපත් වූ සුවපත් සමක් (Skin) ඇත්නම් ඔබට කෙතරම් සතුටු විය හැකිද?සම යනු ශරීරයේ පිටතින්ම පවතින ඉතා වැදගත් කාර්යයන් ගණනාවක් ඉටු කරන ඉන්ද්රි්යකි.සමෙන් ඉටුවන කාර්යයන් [...]

Load More Posts
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)